16 березня 2016

лист Мінсоцполітики.PDF

лист Мінсоцполітики.PDFПостанова про видачу посвідчень ЧАЕС

Про оздоровлення 2018 ЧАЕС на сайт.doc

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 року № 31 «Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2018 році»

 

Медичне обслуговування населення області, яке постраждало від аварії на ЧАЕС

26 квітня визнано Міжнародним днем пам’яті Чорнобиля. Катастрофа, що сталася 31 рік тому всього в 70 кілометрах від Чернігова, зачепила життя й долі десятків мільйонів людей в Україні та багатьох європейських країнах.

За адміністративними даними, на кінець 2016р. на обліку в медичних закладах області перебували 8 тис. ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, 1,3 тис. евакуйованих із зони дії радіації, 49 тис. жителів територій, що підлягають нагляду, 13 тис. осіб, батьки яких належать до названих вище категорій, та 541 народжена від них дитина.

Захворюваність серед постраждалих у 2016р. становила 66 тис. випадків у розрахунку на кожні 100 тис. осіб, що перебували на обліку (у 2015р. – 71,5 тис.). Найбільш розповсюдженими серед чорнобильців були хвороби органів дихання (34,8 тис.), системи кровообігу (4,2 тис.), кістково-м’язової системи та сполучної тканини (3,7 тис.), шкіри і підшкірної клітковини (3,6 тис.), сечостатевої системи (3,2 тис.).

У 2016р. 1,4 тис осіб, які перебували на обліку, отримали санаторно-курортне лікування.

На 1 січня 2017р. десята частина пенсіонерів області отримувала пенсії учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

ПОТСАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 листопада 2016 р. N 854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

 

Оголошення!

 

 

Громадська організація «Всеукраїнський союз чорнобильців», в межах державного проекту щодо зменшення енергоспоживання, заміни або установлення систем опалення, має можливість сприяти прискоренню оформлення необхідних документів, роз'ясненню прав та обов'язків субсидіантів-чорнобильців.

З більш детальнішою інформацією про діяльність Організації можливо ознайомитися на Інтернет сайті http://chernobyl-people.org/

 

 

Благодійної організації «Чорнобильський фонд здоров'я» пропонує рекомендувати усім та кожному підтримати ПЕТИЦІЮ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги отриманої фізичними особами, громадянами постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи та не включати такі суми в загальний місячний (річний) оподаткований дохід платнику на доходи фізичних осіб.

 

 

звернення до президента.doc

 

 

Пропозиція Благодійної організації "Чорнобильських фонд здоров'я" підтримати Петицію Перзиденту України про внесення змін до Податкового кодексу України

 

 

 

 

Благодійна Організація «Чорнобильський фонд здоров’я» інформує

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ БЛАГОДІЙНОЇ ПРОГРАМИ "ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ" ДЛЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

 

 

 

Про розмір компенсації на харчування ЧАЕС.doc

 

 

 

 

Роз'яснення Міністерства соціальної політики України від 17.09.2015 № 974/20/112-15 про порядок надання пільг окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

 

Вiдповiдно до Закону України ,,Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв України” вiд 28.12.2014 № 76-VIII (далi — Закон №76) з 01.07.2015 року пiльги на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, придбання твердого палива окремим категорiям громадян надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищус величини доходу, який дас право на податкову соцiальну пiльгу (у 2015 роцi — 1 710 гривень).

Також зазначеними змiнами передбачено надання пiльг на медичне обслуговування громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, зокрема вiднесеним до категорiї 3 та потерпiлим дiтям, якщо розмiр середньомісячного сукупного доходу сiм’ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу.

На виконання зазначеного Закону прийнято постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.06.2015 № 389 ,,Про затвердження Порядку надання пiльг окремим категорiям громадян з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї (iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.06.2015 № 446) (далi — Порядок).

Цей Порядок визначає механiзм реалiзацiї права на отримання пiлъг окремим категорiям громадян з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї.

До сукупного доходу сiм’ї пiльговика включаються нарахованi: пенсія, заробiтна плата, грошове забезпечення, стипендiя, соцiальна допомога (крiм частини допомоги при народженнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, частини допомоги при усиновленнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається вiдповiдно до законодавства або за рiшеннями органiв виконанчої влади та місцевого самоврядування, пiдприємств, органiзацiй незалежно вiд форми власностi), доходи вiд пiдприємницької дiяльностi.

Структурнi пiдроздiли з питань соцiального захисту населення отримують вiд територiальних органiв Пенсiйного фонду України iнформацiю про суми пенсiйних виплат i факт працевлаштування пiльговикiв та членiв їх сiмей, вiдомостi про яких мiстяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрi осiб, якi мають право на пiльги.

Пiльговики, до сукупного доходу сiм’ї яких входять вищезазначенi доходи, (крiм пенсiї та соцiальної допомоги), або до складу сiм’ї яких входять працездатнi особи, подають до структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення декларацiю про доходи сiм’ї пiльговика за формою згiдно з додатком до Порядку, а також довiдки про доходи свої та членiв сiм’ї (крiм довiдок про розмир пенсiї та соцiальної допомоги) за шiсть мiсяцiв, що передують мiсяцю звернення, або документи, що пiдтверджують вiдсутнiсть доходiв за такий перiод.

Згiдно з пунктом 10 Порядку структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення видає пiльговикам довiдки для отримання iнших видiв пiльг, якi надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання лiкiв, лiкарських засобiв, iмунобiологiчних препаратiв, виробiв медичного призначення, зубопротезування тощо), вiдповiдно до законодавства.

Водночас повiдомляємо, що Мiнсоцполiтики пiдготовлено змiни до Порядку у частинi уточнення осiб, якi мають право на пiльги за соцiальною ознакою, а саме: включення категорiї потерпiлих внаслiдок Чорнобильської катастрофи дiтей, а також осiб, якi працювали з моменту аварiї до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днiв або не менше трьох мiсяцiв протягом 1986-1987 рокiв за межами зони вiдчуження на роботах з особливо шкiдливими умовами працi (за радiацiйним фактором), пов’язаними з лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, вiдповiдно до Закону № 76, та передбачено врегулювання форми Додатка до Порядку. Наразi проект постанови Кабiнету Мiнiстрiв України ,,Про внесення змiн до Порядку надання пiльг окремим категорiям громадян з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї” направлено на погодження до центральних органів виконавчої влади.

 

Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» №76-VIII від 28.12.2014

 

https://legalaid.gov.ua/