08 лютого 2023

Внаслідок реформи децентралізації влади в Україні служба у справах дітей  Прилуцької  районної   державної адміністрації була створена шляхом  приєднання ліквідованих служб у справах дітей   Варвинської, Талалаївської,  Срібнянської та Ічнянської райдержадміністрацій до служби у справах дітей  Прилуцької райдержадміністрації, яка розташована в адміністративному центрі  новоутвореного Прилуцького району: м. Прилуки Чернігівської області.     

        Служба у справах дітей є структурним підрозділом Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації та службі у справах дітей обласної державної адміністрації.

       Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 Повна назва служби – служба у справах дітей Прилуцької районної державної адміністрації.

Скорочена назва служби – ССД Прилуцької РДА.

 Основними завданнями служби є:

 1) реалізація у районі державної політики з питань соціального захисту дітей;

  2) розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

  3) координація зусиль інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей;

  4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо усиновлення дітей, влаштування їх у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

  5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у дитячих державних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розташованих на території району;

  6) ведення Єдиного електронного банку сімей потенційних усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які підлягають усиновленню;

  7) ведення державної статистики щодо дітей;

  8) надання іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій  з питань соціального захисту дітей;

  9) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сприяє усиновленню;

  10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей;

  11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення у районі становища дітей, їх соціального захисту.

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

  1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей;

  2) надає іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей; 

  3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

  4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

  5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей;

  6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у  дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

  7) разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

  8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей;

  9) розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей;

  10) виявляє, бере на облік, формує електронний банк даних ЄІАС «Діти» та веде облік: дітей, які підлягають усиновленню;

  усиновлених дітей;потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, кандидатів в усиновлювачі;

  11) надає потенційним усиновлювачам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку  у службі, і видає направлення мешканцям району на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дітьми;

  12) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

  13) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів, розташованих на території району, у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

  14) готує та подає в установленому порядку  статистичну звітність;

  15) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

  16) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

  17) забезпечує захист персональних даних дітей різних категорій та їх батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів;

  18) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

  19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є;

  20) забезпечує у межах своїх повноважень облік, зберігання та використання матеріальних носіїв інформації, що мають гриф обмеження доступу, відповідно до чинного законодавства;

  21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

Служба має право:

  1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є  обов'язкові для виконання іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими комітетами сільських, селищних рад, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності,  посадовими особами, громадянами;

  2) отримувати повідомлення від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

  3) отримувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів  районної державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції;

  4) звертатися до інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

  5) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, на усиновлення;

  6) вести справи з усиновлення дітей;

  7) перевіряти стан роботи  із соціально-правового захисту дітей у дитячих державних закладах, розташованих на території району;

  8) перевіряти умови утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях усиновлювачів, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в таких сім’ях;

  9) представляти  у разі необхідності інтереси дітей у судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

  10) запрошувати для бесіди батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, і вживати  заходів до усунення таких причин;

  11) порушувати питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

  12) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

  13) скликати в установленному порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

  14) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

 

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, у ній можуть створюватися дорадчий орган, наукові і координаційні ради, комісії у складі начальника служби (голова), начальників інших підрозділів районної державної адміністрації та органів Національної поліції, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

Склад дорадчого органу затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника служби.

Рішення дорадчого органу проводяться в життя наказами начальника служби.

Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджується головою районної державної адміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація. 

Кошторис та штатний розпис служби затверджується у встановленому порядку головою районної державної адміністрації у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

 

Структура служби у справах дітей 

   У службі у справах дітей Прилуцької районної державної адміністрації працюють 5 осіб: начальник служби у справах дітей та 4 головні спеціалісти.

                       Ященко Лариса Миколаївна

        Начальник служби у справах дітей Прилуцької районної державної адміністрації

        Адреса: 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Київська, 220, кабінет № 301.

        Телефон: 0992507582 .Е-mail: [email protected]

        Графік роботи: з 9.00 до 17.30.  Перерва: з 13.00 до 13.30

        Дні прийому громадян: середа, четвер, п'ятниця з 9.30 до 13.00.

 

 •   Юдко Ірина Дмитрівна

        Головний     спеціаліст     служби  у  справах   дітей   Прилуцької   районної державної адміністрації.

       Адреса: 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Київська, 220, кабінет № 301.

        Телефон: 0950416747. Е-mail: [email protected]

        Графік роботи: з 9.00 до 17.30.  Перерва: з 13.00 до 13.30

        Дні прийому громадян: середа, четвер, п'ятниця з 9.30 до 13.00

 

 •         Панченко Тетяна Михайлівна

        Головний    спеціаліст     служби  у    справах дітей  Прилуцької    районної державної адміністрації.

          Адреса: 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Київська, 220, кабінет № 301.

        Телефон: 0666091919. Е-mail: [email protected]

        Графік роботи: з 9.00 до 17.30. Перерва: з 13.00 до 13.30

        Дні прийому громадян: середа, четвер, п'ятниця з 9.30 до 13.00

       

 •         Гірич Олена Миколаївна

          Головний    спеціаліст    служби    у    справах    дітей  Прилуцької районної державної адміністрації.

         Адреса: 17200, Чернігівська область, Прилуцький район,  смт Талалаївка,   вулиця Центральна, 3.

          Телефон: 0669903445. Е-mail: [email protected]

          Графік роботи: з 9.00 до 17.30. Перерва: з 13.00 до 13.30

          Дні прийому громадян: середа, четвер, п'ятниця з 9.30 до 13.00

 

Власкова Вікторія Віталіївна

        Головний    спеціаліст    служби    у    справах    дітей  Прилуцької районної державної адміністрації.

                   Адреса: 17300, Чернігівська область, Прилуцький район,  смт Срібне,   вулиця Незалежності, 10.

                   Телефон: 0668852116. Е-mail: sribne_ [email protected]

                   Графік роботи: з 9.00 до 17.30.  Перерва: з 13.00 до 13.30

                  Дні прийому громадян: середа, четвер, п'ятниця з 9.30 до 13.00

 

https://legalaid.gov.ua/