04 січня 2016

Особливості виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, які віднесені до 1-3 категорій громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та протягом дванадцяти мiсяцiв перед настанням страхового випадку не мають шести мiсяцiв страхового стажу

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з 1 січня 2015 року в своїй діяльності керується Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі - Закон № 1105).

Відповідно до пункту 1 частини 4 статті 19 Закону № 1105, застрахованi особи, якi протягом дванадцяти мiсяцiв перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування мають страховий стаж менше шести мiсяцiв, мають право на матерiальне забезпечення по тимчасовiй непрацездатностi — виходячи з нарахованої заробiтної плати, з якої сплачуються страховi внески, але в розрахунку на мiсяць не вище за розмiр мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом у мiсяцi настання страхового випадку.

Вищезазначена норма Закону № 1105 застосовується у вигляді обмеження визначеної на загальних підставах суми допомоги у розрахунку на місяць, якщо на момент настання страхового випадку застрахована особа не набула сумарно у дванадцятимісячному періоді, що передує страховому випадку, шестимісячний страховий стаж.

Страховий стаж для реалізації норм частини 4 статті 19 Закону № 1105 визначається відповідно до вимог статті 21 Закону № 1105 за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Такий розрахунок повинен робити страхувальник на підставі даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, наданих застрахованою особою у вигляді довідки Пенсійного фонду України.

Варто зазначити, що пункт 1 частини 4 статті 19 Закону № 1105 застосовується до всіх категорій застрахованих осіб.

Разом з цим, статтею 24 Закону № 1105 передбачено, що допомога по тимчасовій втраті працездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах :

- 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

- 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п'яти років;

- 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;

- 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.

Також допомога по тимчасовій втраті працездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати виплачується певним категоріям застрахованих осіб, в тому числі і особам віднесеним до 1-3 категорій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Таким чином застраховані особи, віднесені до 1-3 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та які не мають шести мiсяцiв страхового стажу протягом дванадцяти мiсяцiв перед настанням страхового випадку, мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 %, але розрахунок середньоденної допомоги здійснюється враховуючи обмеження, передбачені пунктом 1 частини 4 статті 19 Закону № 1105.Чи отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності працюючі інваліди?

До Прилуцької міжрайонної виконавчої дирекції звертаються страхувальники з таким питанням: «Чи можуть отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності працюючі інваліди?»

Згідно ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі – Закон 1105), підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом - копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі регулюється Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455 (далі – Інструкція № 455).

Згідно ст. 19 Закону 1105, право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи

Варто зазначити, що згідно із статтею 12 Закону «Про охорону праці» підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов’язані створити для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації, вживанням додаткових заходів безпеки праці, що відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.

Якщо інвалід працевлаштований, то після виходу на роботу, він у разі захворювання або травми має право на отримання листка непрацездатності, на підставі якого комісія із соціального страхування повинна вирішити питання щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Отже, встановлення інвалідності не є підставою для відмови в наданні матеріального забезпечення з тимчасової втрати працездатності.

Враховуючи вищевикладене, допомога по тимчасовій непрацездатності працюючому інваліду призначається на загальних підставах.Обставини, за яких не надається допомога по тимчасовій непрацездатності

Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року (далі - Закон № 1105) підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом - копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації де працює застрахована особа (ч. 3 ст. 30 Закону № 1105).

Відповідно статті 23 Закону № 1105 передбачений перелік підстав для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності, відповідно до якого допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:

- у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину;

- у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю з метою ухилення від роботи чи інших обов'язків або симуляції хвороби;

- за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

- за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

- у разі тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних з таким сп'янінням;

- за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням.

Разом з тим застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з'являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатностіФонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, як невід’ємна частина соціальної сфери країни

Кожний рік, у першу неділю листопада, згідно з Указом Президента України від 13.04.1999 № 374/99 відзначається День працівника соціальної сфери.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) є невід’ємною частиною соціальної сфери країни, його працівники сумлінно виконують свої обов’язки з надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

У важкий для держави час, система соціального страхування з тимчасової втрати працездатності послідовно і впевнено здійснює надзвичайно важливе і відповідальне завдання – забезпечення підтримки в складні життєві часи найбільш активної, працездатної частини суспільства, тобто тих, хто створює матеріальні і нематеріальні блага, призначені для споживання суспільством в цілому.

Ця підтримка полягає в отриманні працюючими матеріального забезпечення внаслідок тимчасової непрацездатності пов’язаної з хворобою, вагітністю та пологами, необхідністю догляду за хворим, у разі смерті застрахованої особи, а також соціальних послуг у вигляді відновлювального санаторно – курортного лікування.

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду обслуговує страхувальників Прилуцького та Ічнянського районів. В дирекції працює 7 працівників, які щоденно забезпечують виконання одного з основних принципів соціального страхування – державну гарантію реалізації працюючими своїх прав.

Станом на 1 жовтня 2016 року в дирекції на обліку перебуває 6194 страхувальників.

За 9 місяців підприємствами, установами і організаціями до дирекції надано 2489 заяв – розрахунків на фінансування матеріального забезпечення працюючих на загальну суму 13,8 млн. грн. у тому числі: по тимчасовій непрацездатності на 9,8 млн. грн., по догляду на 0,7 млн. грн., по вагітності та пологах на 3,3 млн. грн. та на поховання 0,06 млн. грн. (розмір цієї допомоги наразі складає 2200 грн.). Всі вони своєчасно профінансовані.

Через лікувально-профілактичні заклади було проведено відновлювальне лікування 26 застрахованих осіб (в санаторіях ПрАТ «Трускавецькурорт», ПрАТ «Миргородкурорт», ДП «Клінічний санаторій «Карпати», ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» та інші).

Напередодні професійного свята вітаємо колег з Днем працівника соціальної сфери! Бажаємо Вам міцного здоров’я і людського щастя, родинного благополуччя і достатку, злагоди, наснаги та терпіння у виконанні відповідального професійного обов’язку на благо розвитку нашої держави!Підсумки роботи Прилуцької міжрайонної виконавчої дирекції за 9 місяців 2016 року

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція є одним із робочих органів Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд), що здійснює, зокрема, матеріальне забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам м. Прилуки, Прилуцького і Ічнянського районів.

Станом на 1 жовтня в дирекції на обліку перебуває 6194 страхувальників.

За 9 місяців підприємствами, установами і організаціями до дирекції надано 2489 заяв – розрахунків на фінансування матеріального забезпечення працюючих на загальну суму 13,8 млн. грн. у тому числі: по тимчасовій непрацездатності на 9,8 млн. грн., по догляду на 0,7 млн. грн., по вагітності та пологах на 3,3 млн. грн. та на поховання 0,06 млн. грн. (розмір цієї допомоги наразі складає 2200 грн.). Всі вони профінансовані.

Одним із пріоритетних напрямів роботи є забезпечення застрахованих осіб путівками на реабілітаційне (відновлювальне) лікування на базі санаторно-курортних закладів, розташованих на територіях курортів державного та місцевого значення або в лікувально-оздоровчих місцевостях, після перенесених захворювань і травм, яке являє собою сукупність заходів, покликаних забезпечити особам з порушенням функцій (внаслідок хвороб, травм чи вроджених дефектів) їх повне або часткове відновлення, повернення втраченої трудової функції тощо. Проведено відновлювальне лікування 26 застрахованих осіб.

Даним питанням у співпраці з дирекцією займаються 4 лікувально-профілактичні заклади, а саме: Прилуцька центральна міська лікарня, Прилуцька та Ічнянські центральні районні лікарні та Прилуцька дитяча міська лікарня. За заявами лікувально-профілактичних закладів, застраховані особи, по безкоштовних путівках Фонду, мали змогу отримати відновлювальне лікування в реабілітаційних відділеннях санаторіїв України, а саме: ПрАТ «Трускавецькурорт», ПрАТ «Миргородкурорт», ДП «Клінічний санаторій «Карпати», ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» та інші. Здійснюється контроль за дотриманням порядку використання страхувальниками страхових коштів. Так, з метою перевірки правильності використання страхових коштів на підприємствах, установах та організаціях, а також фізичними особами, що використовують найману працю, спеціалістами дирекції проведено перевірки 122 страхувальників, з них у 42 виявлено порушення та застосовано фінансові санкції на суму 38,4 тис. грн.

Встановлено, що найбільш розповсюдженими є наступні порушення: невірне визначення страхового стажу працівників і відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді; помилкове віднесення на рахунок коштів Фонду перших п’яти календарних днів, які роботодавець повинен оплатити за власний рахунок тощо.

В засобах масової інформації м. Прилуки, Прилуцького та Ічнянського районів опубліковано 69 матеріалів з актуальних питань роботи дирекції та роз'яснень діючого законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.

За детальною інформацією звертайтеся за адресою: м. Прилуки, вул. Вокзальна, 46/1, або за телефонами 3-15-53, 3-21-94.

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатностіСтрахувальники – звітуйте своєчасно!

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадує про обов’язкове надання звітності за 9 місяців 2016 року за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Термін подачі з 1 по 20 жовтня поточного року!

Звіт не подається у разі:

- відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;

- наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у звітному кварталі.

У разі виявлення помилки у звіті страхувальник має право до 20.10.2016 року повторно сформувати та подати звіт. Чинним вважається останній паперовий звіт.Якщо застрахована особа втратила листок непрацездатності

До Прилуцької міжрайонної виконавчої дирекції звертаються голови комісій (уповноважені) із соціального страхування установ, товариств, організацій з проблемою щодо втрати листка непрацездатності застрахованою особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.1999 р. N 1105, підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

У разі втрати листка непрацездатності за рішенням ЛКК лікувально-профілактичного закладу, в якому його видано, видається новий листок непрацездатності з позначкою "дублікат" на підставі довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності виплата допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю не здійснювалась (відповідно до п. 1.14 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. N 455,.

Отже, якщо листок непрацездатності було втрачено, застрахованій особі необхідно звернутися до лікувального закладу, який його видавав, з довідкою з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності виплата допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю не здійснювалась, для отримання дубліката.

На підставі виданого листка непрацездатності з позначкою "дублікат" комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації розглядає питання щодо призначення матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.Щодо виправлень у листках непрацездатності

Від страхувальників надходять непоодинокі звернення щодо можливості призначення матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на підставі листків непрацездатності, які містять нерозбірливі записи чи виправлення.

Наприклад, у листку непрацездатності, наданому працівником на підприємство, в графі «стати до роботи», комісія із соціального страхування не може прочитати дату виходу працівника на роботу, оскільки дата написана не розбірливим почерком. Яке рішення у даному випадку повинна прийняти комісія?

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105 від 23.09.1999 р. підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Листок непрацездатності є бланком суворої звітності, форма якого затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004р. №532/274/136-ос/1406 (далі-Інструкція №1406).

Оскільки, в листку непрацездатності дата у графі «стати до роботи» написана нерозбірливо та не є такою, яку можливо прочитати, то даний листок непрацездатності потрібно повернути до лікувального закладу для його виправлення. Згідно з наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995р. «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» помилки, в первинних документах, облікових регістрах і звітах, що створені ручним способом, виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене.

Відповідно до п 4.5. Інструкції №1406 виправлення тексту підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікаря та печаткою лікувального закладу «Для листків непрацездатності».

Водночас наголошуємо, що на бланку листка непрацездатності дозволяється не більше двох виправлень.Рекомендації по заповненню звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП, а також питання щодо виправлення помилок, допущених в попередні звітні періоди.

Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджений постановою правління Фонду від 18.01.2011 № 4, із змінами і доповненнями, внесеними постановами правління Фонду від 16.11.2011 № 56, від 17.09.2012 № 54, від 20.12.2013 № 62 (далі – Порядок).

Звіти за формою Ф4-ФСС з ТВП подаються до органів Фонду страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття його на облік в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеному у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011) (далі – місце обліку).

Звіт подається на вибір страхувальника одним із способів:

- в електронній формі;

- на паперових носіях;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

У разі надсилання звітів поштою страхувальник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів.

Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності).

Електронна форма звітів повинна відповідати звітам на паперових носіях.

У разі недотримання правил формування та подання звітів, затверджених Порядком, звіти не приймаються.

Страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

Базовим звітним періодом є квартал.

Звіт подається за формою Ф4-ФСС з ТВП згідно з додатками 1 та 2 до Порядку.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:

- відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;

- наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у звітному кварталі.

У разі якщо страхувальник у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання (для фізичних осіб) (за межами територіального обслуговування органу Фонду, в якому він перебував на обліку), звіти за цей звітний період подаються до органу Фонду за новим місцем взяття на облік.

Звіт складається із головної частини та двох таблиць.

У головній частині звіту зазначаються: період, за який складено звіт, та реквізити страхувальника.

У звіті проставляються дані за всіма передбаченими звітом показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку звітного року.

Таблиця I „Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування” заповнюється у гривнях з копійками.

У таблиці II „Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів” наводиться інформація про витрати, проведені страхувальником на матеріальне забезпечення за їх видами.

У разі виявлення помилки у звітах за формами Ф4-ФСС з ТВП страхувальник має право до кінцевого терміну подання цієї звітності повторно сформувати та подати звіт до органу Фонду за місцем обліку.

Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення терміну подання звітності, визначеного Порядком.

Письмове повідомлення про факт виявлення помилки складається у двох примірниках і повинно містити таку інформацію:

- найменування страхувальника;

- реєстраційний код страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

- період виявлення помилки;

- зміст помилки з посиланням на чинне законодавство, згідно з яким робляться виправлення;

- суму відкоригованих внесків або витрат;

- суму донарахованої пені;

- дату складання повідомлення.

Письмове повідомлення надсилається за підписом керівника та головного бухгалтера або фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності і зберігається у страхувальника (копія) та в органі Фонду разом із звітом страхувальника за той квартал, в якому це повідомлення отримане.

Страхувальник при поданні звітності до органу Фонду повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування відповідних показників звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників (про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги), відображаються в рядку 3 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, тому числі по догляду за хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів за листками непрацездатності, що оплачені в минулих роках, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством.

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадує про обов'язковість надання звітності за І півріччя 2016 рік за формою Ф4-ФСС з ТВП. Термін подачі з 1 по 20 липня поточного року!

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатностіСтраховий стаж та допомога по тимчасовій непрацездатностіДопомога на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та оплата листка непрацездатності закритим датою дня смерті

Відповідно до статті 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі – Закон № 1105) одним із видів матеріального забезпечення, яке надається за рахунок коштів ФСС з ТВП, є допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Статтею 27 Закону № 1105 передбачено, що допомога на поховання за рахунок коштів Фонду надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні:

– дружини (чоловіка);

– дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18-річного віку або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів із денною формою навчання – до 23 років;

– батька, матері;

– діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім'ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім'ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Статтею 30 Закону № 1105 передбачено, що матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним місцем роботи (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомоги по вагітності та пологах, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України). Тобто допомога на поховання надається лише за основним місцем роботи.

Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, установленого законом (ст. 28 Закону № 1105). Відповідно до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 16 листопада 2011 року № 55 з 1 січня 2012 року розмір допомоги на поховання становить 2200 грн. і станом на сьогодні не переглядався.

Документи, на підставі яких виплачується допомога на поховання за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:

– на поховання застрахованої особи (ч. 3 ст. 31 Закону № 1105) - свідоцтво про смерть, видане центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання;

– на поховання члена сім'ї застрахованої особи (ч. 4 ст. 31 Закону № 1105) - свідоцтво про смерть, видане центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, та довідка з місця проживання про перебування померлого члена сім'ї на утриманні застрахованої особи.

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності листом від 13 травня 2015 року № 5.2-32-841 роз'яснює, що з метою уникнення подвійної виплати допомоги на поховання застрахованої особи також треба надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

Згідно з частиною 3 статті 32 Закону № 1105 допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від. Згідно з частиною 4 статті 32 Закону № 1105 призначене, але не одержане у зв'язку зі смертю застрахованої особи матеріальне забезпечення виплачується членам сім'ї, які проживали разом із нею, або спадкоємцям.

Призначене, але не одержане застрахованою особою своєчасно матеріальне забезпечення виплачується за минулий час у розмірі, встановленому на час настання страхового випадку. Суми матеріального забезпечення, не одержані з вини органу, що призначає матеріальне забезпечення, виплачуються застрахованій особі за минулий час із дотриманням вимог законодавства про індексацію грошових доходів населення.

Частиною 5 статті 32 Закону № 1105 передбачено граничні строки набуття права на матеріальне забезпечення, визначене статтею 20 цього Закону, у т. ч. на допомогу на поховання. Так, матеріальне забезпечення виплачується, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців із дня смерті застрахованої особи або члена сім'ї, який перебував на її утриманні. Ця норма діє з 1 січня 2015 року незалежно від дати настання страхового випадку.

Слід зазначити, що дванадцятимісячний період відліковується з дня смерті застрахованої особи або члена сім'ї, який перебував на її утриманні, зазначеного у свідоцтві про смерть, від першого числа місяця, наступного за тим, у якому настала відповідна подія (смерть застрахованої особи або члена сім'ї, який перебував на її утриманні). Для обчислення періоду 12 календарних місяців беруть цілі місяці з 1 по 31 (30 або 28 (29) – для лютого) число, про що роз’яснено у листі Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 17 січня 2015 року № 2.4-17-92.

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

https://legalaid.gov.ua/